Obchodní podmínky

Jedu sama - obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2020) 

1. Výuka a výcvik

Výuka a zdokonalovací výcvik klientek/ držitelek řidičského oprávnění probíhá mimo režim autoškol. Výuka a zdokonalovací výcvik probíhá v rámci volné živnosti č. 72.

Podmínky přijetí k výuce a zdokonalovacímu výcviku

Lektorka Jedu sama přijme k výuce a zdokonalovacímu výcviku jen osoby, které

  • vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny
  • nejsou nezpůsobilé k právním úkonům,
  • jsou zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,
  • nejsou ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

 

2. Kurzovné

Výše kurzovného je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.jedusama.cz

Kurzovné lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně vložením/převodem na účet příslušné pobočky Jedu sama. 

Pro identifikaci platby klientka uvede své jméno a příjmení.

Klientce bude vždy umožněno absolvovat tolik kondičních jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno.


3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany klientky i lektorky. 

V případě předčasného ukončení zdokonalovacího výcviku bude provedeno vyúčtování výcviku na základě předložených dokladů. 


4. Odstoupení od smlouvy ze strany lektorky

Lektorka si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud klientka pozbyla zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl jí vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během kondičních jízd zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny lektorky a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek lektorky nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, nebo pokud se opakovaně bez řádné omluvy nedostaví na objednanou hodinu zdokonalovacího výcviku.

Pokud bude klientce vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinna o tom neprodleně lektorku informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany klientky.


5. Odstoupení od smlouvy ze strany klientky

Klientka má právo nepokračovat ve zdokonalovacím výcviku bez udání důvodu.

Lektorce v případě předčasného ukončení zdokonalovacího výcviku ze strany klientky vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. V případě předčasného ukončení zdokonalovacího výcviku bude provedeno vyúčtování kondičních jízd na základě předložených dokladů. 


6. Cvičné zdokonalovací jízdy

Vyučovací hodina trvá 50 minut. Cvičná jízda trvá 1 vyučovací hodinu, pokud se klientka a lektorka výslovně nedohodnou na sloučení např. dvou cvičných zdokonalovacích jízd.

Cvičné jízdy objednává klientka vždy u své lektorky. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má klientka již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději den před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS své lektorce. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 300 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu lektorky, a je splatná před zahájením první následující lekce.

Klientka i lektorka Jedu sama jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se lektorka a nebo klientka nemůže např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se klientka nedostaví na objednanou cvičnou zdokonalovací jízdu bez omluvy, je lektorka povinna čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat klientku telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany klientky. Pokud se klientka dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se klientka a lektorka nedomluví jinak (záleží na časových možnostech lektorky).

Pokud se lektorka nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je klientka povinna čekat na smluveném místě 15 minut a během této doby učiní pokus kontaktovat lektorku telefonicky. Pokud se klientce nepodaří kontaktovat lektorku během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany lektorky. Zmeškaný čas jízdy zaviněný lektorkou bude nahrazen a klientka získá slevu z ceny následující jízdy ve výši 100,- Kč.

Klientka se zavazuje, že se ke cvičné zdokonalovací jízdě dostaví ve stavu, kdy její způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že klientka způsobí lektorce škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Klientka je povinna dostavit se ke cvičné zdokonalovací jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv s volnou patou). Lektorka si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud vyhodnotí obuv klientky jako nevyhovující.


7. Pojištění

V cenách zdokonalovacího výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik, havarijní pojištění a úrazové pojištění všech osob přítomných ve cvičném vozidle. 

 

V Písku, 1.1. 2018